۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سه دوشایی 2

سه دوشایی

اگر میزان واتا و پیتا و کافا در طبع شما تقریباً برابر باشد.